เรื่อง ปัญหาพรมแดนประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยร่องน้ำแม่น้ำโขง 

 บทคัดย่อ 

           การศึกษาเพื่อการก่อสร้างกำแพงกั้นดินบริเวณตำบลเวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โดยศึกษาข้อมูลต่างๆจากข้อมูลด้านธรณีวิทยา ข้อมูลแหล่งน้ำบาดาล ระดับน้ำใต้ดิน รวมถึงการศึกษาภาพถ่ายจากดาวเทียม พบว่า บริเวณตำบลเวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย มีปัญหาเรื่องการกัดเซาะตลิ่งจาก กระแสน้ำมาก จนทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่การใช้สอยที่บริเวณนั้น จากข้อมูลทางด้านธรณีวิทยาโดยพิจารณาค่า Liquid limit และค่า Plasticity limit จากข้อมูลหลุมเจาะบริเวณ พบว่า นี้ พื้นดินส่วนมากเป็น ดินเหนียว และมีทรายอยู่บ้าง เพื่อใช้ประกอบในการก่อสร้างกำแพงกันดิน และนอกจากนั้นยังพิจารณาข้อมูลพื้นฐานบ่อน้ำบาดาล มาจาก กรมทรัพยากรน้ำบาล จะเห็นว่าระดับน้ำปกติอยู่ที่ประมาณ 7 เมตร และระยะน้ำลดอยู่ที่ประมาณ 10 เมตร จากข้อดังกล่าวจะนำมาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน จากข้อมูลสอดคล้องกับลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้น จึงนำไปสู่โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน  

 1.บทนำ

1.1ปัญหา   

          เนื่องจากทิศทางการไหลของกระแสน้ำในแม่น้ำโขงมีทิศทางการไหลปะทะชายฝั่งชายแดนของประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่ที่เราสนใจอยู่บริเวณตำบลเวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย และจากภาพถ่ายทางอากาศพบว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เกิดปัญหามากที่สุด ซึ่งเหมาะสมแก่การวิธีป้องกันการพังทลายของดิน

 1.2วัตถุประสงค์

               เพื่อศึกษาหาแนวทางในการป้องกันการกัดเซาะของตลิ่งเนื่องจากกระแสน้ำบริเวณตำบลเวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

 1.3ขอบเขตของการศึกษา

                -ทำการศึกษาปัญหาเฉพาะบริเวณจ.หนองคาย

                –แหล่งข้อมูลได้จาก internet

                -ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลจำนวน 2 สัปดาห์

                -จำนวนสมาชิกในกลุ่มศึกษางานจำนวน 18 คน

2.ขั้นตอนการศึกษา

2.1ศึกษาข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้โปรแกรม Google earth และ Google map              

2.2พิจารณาปัญหาของบริเวณที่ตำบลเวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ซึ่งจุดทำการศึกษาเนื่องจากบริเวณนี้มีปัญหาด้านการกัดเซาะตลิ่งจากกระแสน้ำมาก

2.3เมื่อพบปัญหาจากนั้นนำปัญหามาพิจารณาในเรื่องของข้อมูลหลุมเจาะ ข้อมูลน้ำบาดาล ระยะน้ำลดตลอดจนชนิดของดิน

 3.ผลที่ได้

พื้นที่ที่พิจารณาเกี่ยวกับการสร้างกำแพงกั้นดิน

 รูปที่1 แสดง พื้นที่ที่พิจารณาเกี่ยวกับการสร้างกำแพงกั้นดินต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย

แหล่งที่มา http://maps.google.co.th 

– ข้อมูลพื้นที่ที่พิจารณาเกี่ยวกับการสร้างกำแพงกั้นดิน ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย

โครงการเพื่อการออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณ หมู่ 1,2,5,6 บ้านปะโค 
ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัด หนองคาย (ใช้อ้างอิงกับข้อมูลดิน ต.เวียงคุก)

  

รูปที่2.  แสดง ข้อมูลหลุมเจาะบริเวณตำบลเวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

แหล่งที่มา  http://www.dpt.go.th/soil/

Plasticity chart

 
 

รูปที่2.แสดงค่า Liquid limit และค่า Plasticity limit จากข้อมูลหลุมเจาะบริเวณตำบลเวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

แหล่งที่มา http://www.dpt.go.th/soil/

        เมื่อพิจารณาค่า Liquid limit และค่า Plasticity limit จากข้อมูลหลุมเจาะบริเวณ พบว่า นี้ พื้นดินส่วนมากเป็น ดินเหนียว และมีทรายอยู่บ้าง เมื่อตรวจสอบข้อมูลจาก Plasticity chart  แล้วพบว่าข้อมูลเชื่อถือได้ซึ่งจากข้อมูลหลุมเจาะที่พิจารณาสามารถตรวจสอบค่าจาก Plasticity chart  ได้เพียง 2 ตัวอย่างเท่านั้น และตัวอย่างอื่นๆสามารถพิจารณาได้ จากการผ่านตะแกรงเบอร์ต่างๆได้ของดิน แล้วเปรียบเทียบค่ามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ว่าอยู่จำพวกดินชนิดใด จากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือได้

 

ข้อมูลน้ำบาดาลสถานที่เจาะ  บ้าน ไผ่สีทอง ต.เวียงคุก
 อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

คำบรรยายชั้นดินชั้นหิน (Lithology Log)   หมายเลขบ่อ : B919

 

ตารางแสดงข้อมูลน้ำบาดาลสถานที่เจาะ  บ้าน ไผ่สีทอง ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

แหล่งที่มา  http://www.dgr.go.th/ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 

จาก

ถึง หน่วย ชั้นดิน/ชั้นหิน คำบรรยาย
0.00 10.00 ฟุต clay pale reddish brown, silty, some 1-2 mm. iron oxide pisolitic and fragments presented, non-plastic, compacted
10.00 20.00 ฟุต clay pale brown, silty, some lateritic, plastic, compacted
20.00 100.00 ฟุต shale reddish brown, slightly weathered, hard

 

ความลึกชั้นหินแข็ง :   ระยะของท่อกรอง :  
ความลึกเจาะ :   Logged By :  
ความลึกพัฒนา : 30.00 Checked By :  
       
หน่วย :      

จากข้อมูลพื้นฐานบ่อน้ำบาดาล มาจาก กรมทรัพยากรน้ำบาล จะเห็นว่าระดับน้ำปกติอยู่ที่ประมาณ 7 เมตร และระยะน้ำลดอยู่ที่ประมาณ 10 เมตร

 

4.สรุปและแนวทางการแก้ไขปัญหา

               – จากข้อมูล และภาพถ่ายทางอากาศข้างต้น ทำให้เรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่องน้ำลึกของแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นข้อพิจารณาในการแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สืบเนื่องมาจากหนังสือสัญญาและอนุสัญญาที่ประเทศไทยทำไว้กับประเทศ ฝรั่งเศส ซึ่งจากแนวโน้มพื้นที่บางส่วนของประเทศไทย(พิจารณาเฉพาะ              จ.หนองคาย กับ จ.นครพนม ) ได้มีร่องน้ำลึกอยู่ใกล้ฝั่งพรมแดนประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากกระแสน้ำปะทะชายฝั่งประเทศไทยมากขึ้นดูได้จากพื้นที่ที่พิจารณาบางส่วน จะเกิดเกาะ แก่ง บริเวณกลางแม่น้ำโขง นั้นแสดงว่า กระแสน้ำเคยไหลในทิศทางหนึ่งมาก่อน และบางส่วนอาจเกิดจากเอกชน มีการสูบทรายน้ำโขงขึ้นมาจำหน่าย ทำให้กระแสน้ำที่ไหลซัดเซาะพื้นที่ทางประไทยมากขึ้น จนเกิดร่องน้ำลึกแนวพรมแดนประเทศไทย

                 – จากข้อมูลพื้นฐานบ่อน้ำบาดาล มาจาก กรมทรัพยากรน้ำบาล จะเห็นว่าระดับน้ำปกติอยู่ที่ประมาณ 7 เมตร และระยะน้ำลดอยู่ที่ประมาณ 10 เมตร ซึ่งทำให้น้ำในแม่น้ำโขงแห้งขอดหรือปริมาณน้ำมีน้อยในฤดูแล้ง เนื่องปริมาณน้ำลดมากกว่าระดับน้ำปกติ

ระดับน้ำในฤดูฝนกับฤดูแล้งจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก ความเร็วของกระแสน้ำขึ้นอยู่กับแต่ละฤดูกาล ดินในแม่น้ำโขงเป็นดินทราย มีเกาะแก่งน้อยใหญ่กว่าหนึ่งร้อยแห่งเรียงรายตลอดแม่น้ำ ทำให้ได้รับการขนานนามว่า แม่น้ำดานูบตะวันออก

 แนวทางแก้ปัญหา

                ควรมีการทำกำแพงกันดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ซึ่งปัจจุบันก็มีโครงการเพื่อการออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงที่กำลังดำเนินการอยู่ด้วย และควรมีบทลงโทษ หรือ ควบคุมการสูบทรายแม่น้ำโขงเพื่อจำหน่ายของเอกชน

แหล่งที่มาของข้อมูล

http://www.dgr.go.th/ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

www.dpt.go.th/soil/  กรมโยธาธิการและผังเมือง

http://maps.google.co.th 

กลุ่ม นายหฤทัสถ์  พ่อบาล, นายอรรถพล  แก้วลัดดากร, นายอิสระพงศ์  เบญจวงศ์,

 นางสาวอาริตา  เอมะศิริ ,นายยุทธนา  ครองยุทธ  , นายวีระพล  นนทะคำจันทร์  ,

นายอุดมศักดิ์  มะลาศรี ,นายอรรถพล  กำมะไชยคำ , นายอนนทชัย  รอดเจริญ

—————————————————————————————————————————————————

นายอุดมศักดิ์  มะลาศรี 51011645

       ข้อมูลพื้นฐานบ่อน้ำบาดาล    จังหวัดหนองคาย   อำเภอเมืองหนองคาย   ตำบลเวียงคุก   จำนวน  12 บ่อ                    
                           
  ลำดับ เลขบ่อ สถานที่เจาะ อำเภอ ตำบล ความลึก (เมตร) ระดับน้ำปกติ (เมตร) ระยะน้ำลด (เมตร) ปริมาณน้ำ (ลบ.ม/ชม.) เหล็ก   (มก./ลิตร) คลอไรด์ (มก./ลิตร) ความกระด้าง (มก./ลิตร) สารละลาย (มก./ลิตร)
  1 A176 โรงเรียนโอซาริ(บ้านเวียงคุกเหนือ) เมืองหนองคาย เวียงคุก 45 4.63 4.73 7.8 0.12 532 760 1,896.00
  2 A177 ตลาดบ้านเวียงคุกกลาง เมืองหนองคาย เวียงคุก 34.5 3.65 10.45 7.48 0.07 6 13 34
  3 B1376 บ้านไผ่สีทอง เมืองหนองคาย เวียงคุก 48 7.5 7.2 10.23 1.3 18 252 0
  4 B1861 บ.ไผ่ศรีทอง เมืองหนองคาย เวียงคุก 42 5 11 4 1.3 1.2 200 247
  5 B2105 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร เมืองหนองคาย เวียงคุก 58 4.5 10.5 4.54 0 0 0 0
  6 B427 โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์(บ้านเวียงคุกเห เมืองหนองคาย เวียงคุก 30 3.57 7.9 10.46 0 0 0 0
  7 B469 ศูนย์พัฒนาตำบลบ้านโนนสมบูรณ์ เมืองหนองคาย เวียงคุก 24 6.43 9.65 23.86 13 26 120 249
  8 B584 วัดยอดแก้ว(บ้านเวียงคุกเหนือ) เมืองหนองคาย เวียงคุก 24 9 9.9 6.82 0.4 60 398 566
  9 B866 โรงเรียนวิทยาคำวิทยาคาร(บ้านเวียงคุก) เมืองหนองคาย เวียงคุก 42 3 33 1.82 0.49 5 213 354
  10 B919 บ้านไผ่สีทอง เมืองหนองคาย เวียงคุก 30 5.1 21.9 1.82 0.2 10 220 280
  //         ค่าเฉลี่ย 37.75 5.238 12.623 7.883        
                           
                           
                           
         
ค่าเฉลี่ยความลึก=37.75m   ค่าเฉลี่ยระดับน้ำ=5.238m   ค่าเฉลี่ยระดับน้ำลด=12.623m   ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำ=7.883m      

 

Advertisements

0 Responses to “Paper:พื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง Contest”  1. ให้ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s
Advertisements
เมษายน 2018
พฤ อา
« มิ.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

%d bloggers like this: